hạnh phúc của cá heo

  • Điều gì mang lại hạnh phúc cho cá heo? Điều gì mang lại hạnh phúc cho cá heo?
    Giới khoa học nói rằng hầu hết các loài động vật đều có khả năng trải nghiệm hạnh phúc và thất vọng. Gần đây, các nhà khoa học Pháp đã chứng minh điều này về hành vi của cá heo.