heo sinh sản vô tính

  • Ghép gan heo cho khỉ Ghép gan heo cho khỉ
    Một con khỉ sinh trưởng ở Tây Tạng có thể đi vào lịch sử sinh học sau khi được ghép gan thành công. Bên cho gan là một con heo được sinh sản vô tính. Đó là thông tin từ Bệnh viện Xijing ở Tây An, Trung Quốc.