kích thước của trái đất

  • Con người bé nhỏ như thế nào trong vũ trụ? Con người bé nhỏ như thế nào trong vũ trụ?
    Trái Đất có gần 8 tỷ người, mỗi người trong số chúng ta chỉ là một chấm nhỏ bé vô nghĩa. Giờ hãy nhìn rộng và thấy chúng ta nhỏ bé như thế nào trong vũ trụ.
  • Video: Vũ trụ thật rộng lớn Video: Vũ trụ thật rộng lớn
    Một hình thức rất trực quan để so sánh kích thước giữa cá hành tinh và ngôi sao. Chúng ta nhận thấy rằng trái đất thật quá nhỏ bé, và vũ trụ thì vô tận. Đồng nghĩ với việc sự sống trên trái đất không phải là hành tinh duy nhất.