kháng sinh đồ

  • Phát hiện loại kháng sinh mới trong rừng nhiệt đới Phát hiện loại kháng sinh mới trong rừng nhiệt đới
    Nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại kháng sinh do vi khuẩn có trong đất sản sinh ra từ rừng nhiệt đới Mexico, có thể giúp tạo ra lợi khuẩn thực vật, cũng như giúp tổng hợp một số hợp chất lợi khuẩn mới.