khí thải của bò

  • Đo khí thải của bò để chống biến đối khí hậu Đo khí thải của bò để chống biến đối khí hậu
    Hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng góp khoảng 8% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Anh. Khí metan do bò và các loại gia súc khác thải ra chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng lượng khí thải từ hoạt động nông nghiệp.