lỗ thở

  • Cuốn chiếu - Loài vật nhiều chân nhất Cuốn chiếu - Loài vật nhiều chân nhất
    Cuốn chiếu là tên gọi thông dụng của các động vật chân khớp thuộc lớp Chân kép (Diplopoda). Gọi là lớp Chân kép vì các loài cuốn chiếu đều có hai cặp chân trong mỗi đốt, ngoại trừ đốt đầu tiên nằm sau phần đầu không có chân.