năng lượng của neutrino

  • Lý thuyết của Einstein chứng minh ma có thật? Lý thuyết của Einstein chứng minh ma có thật?
    Những người săn ma tin rằng sự tồn tại của ma có thể được khẳng định bằng lý thuyết về năng lượng của Albert Einstein.
  • Bên ngoài vũ trụ là gì? Bên ngoài vũ trụ là gì?
    Nếu vũ trụ đang nở rộng ra thì chứng tỏ nó đang ở trong một không gian rộng hơn nó. Nên nó mới có thể nở rộng được. Vậy thì ở bên ngoài của vũ trụ này là gì?