nasa phóng tàu thăm dò Solar Parker

  • NASA sắp phóng tàu "chạm vào Mặt trời" NASA sắp phóng tàu "chạm vào Mặt trời"
    Nhận trách nhiệm lần này là tàu thăm dò không người lái Solar Parker. Tàu được đặt tên theo nhà vật lý học, thiên văn học Eugene Parker - người đầu tiên đưa ra những khái niệm gió Mặt trời.