rắn khiếm

  • Phát hiện thêm một loài rắn mới ở Việt Nam Phát hiện thêm một loài rắn mới ở Việt Nam
    Các nhà khoa học Pháp, Việt Nam, Trung Quốc và Đức đã phát hiện và công bố một loài rắn khiếm mới cho khoa học trên tạp chí Zootaxa số 3498 (tháng 9 năm 2012) dựa trên mẫu vật thu thập ở Trung Quốc, Việt Nam và Lào.