sản phẩm công nghệ

  • Nhận tin nhắn từ người chết Nhận tin nhắn từ người chết
    Một công ty tại Mỹ phát minh một thứ có khả năng giúp bia mộ gửi thông điệp của người chết viết tới điện thoại di động của những người sống.