sap kepler 78b

  • Quả cầu lửa của sao Kepler Quả cầu lửa của sao Kepler
    Với hành tinh mới được phát hiện, một năm của nó chỉ bằng một ngày làm việc trên Trái đất, tức khoảng 8 giờ rưỡi.