sinh thái học hành vi

  • Chim sử dụng mùi hương để quyến rũ bạn tình Chim sử dụng mùi hương để quyến rũ bạn tình
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan State, Hoa Kỳ, nhận thấy, quá trình chim trống tập trung sự chú ý vào mình thông qua các giao tiếp hóa học là một trong những vấn đề hiện tại của sinh thái học hành vi.