tên lửa phòng không tầm thấp

  • Việt Nam chế tạo pin nhiệt cho tên lửa Việt Nam chế tạo pin nhiệt cho tên lửa
    Học viện Kỹ thuật quân sự vừa hoàn thiện công nghệ chế tạo pin nhiệt dùng trong công nghệ hàng không vũ trụ và quân sự, đặc biệt là tên lửa phòng không tầm thấp.
  • Việt Nam chế tạo sơn chịu nhiệt cho động cơ tên lửa Việt Nam chế tạo sơn chịu nhiệt cho động cơ tên lửa
    Các nhà khoa học Viện Công nghệ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn chịu nhiệt sử dụng cho động cơ tên lửa phòng không tầm thấp và đạn phản lực.
  • Việt Nam sản xuất thành công thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho tên lửa Việt Nam sản xuất thành công thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho tên lửa
    Các cán bộ khoa học của Viện Thuốc phóng Thuốc nổ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) vừa nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm thành công sản phẩm thỏi nhiên liệu hỗn hợp cho động cơ hành trình tên lửa phòng không tầm thấp. Sản phẩm đã thử nghiệm ở tất cả các hạng mục; tổ chức nghiệm thu theo tài liệu thiết kế.