tộc người olmec

  • Kỳ bí những chiếc đầu đá Olmec Kỳ bí những chiếc đầu đá Olmec
    Trước khi người châu Âu khám phá ra châu Mỹ vào khoảng thế kỷ XV-XVI, đã có nhiều nền văn minh xuất hiện, phát triển rồi lụi tàn trên mảnh đất này.