thành dền

  • Lúa cổ đã làm đòng Lúa cổ đã làm đòng
    Bốn cây lúa gieo từ những "hạt thóc 3.000 năm" khai quật ở Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội) đã làm đòng.