thái dương hệ

  • Hệ Mặt Trời là gì? Hệ Mặt Trời là gì?
    "Hệ Mặt Trời" (Thái Dương Hệ) là "một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời".