thầy cô

  • Khi thầy cô đùa Khi thầy cô đùa
    Trong một buổi sinh hoạt lớp: Thầy: Tí, em đã có lí do gì để giải thích cho tất cả những lỗi em vi phạm trong tuần này không?