thực vật nắp bình

  • Phát minh vật liệu siêu trượt Phát minh vật liệu siêu trượt
    Các nhà khoa học vừa thành công trong việc tìm ra vật liệu trơn trượt nhất thế giới bằng cách bắt chước cơ chế hoạt động từ lá cây của loài thực vật nắp bình.