tia bức xạ

  • Tại sao rắn không có chân? Tại sao rắn không có chân?
    Rắn từng có chân đầy đủ như bao loài khác, nhưng bộ phận này biến mất dần vì không thích hợp với môi trường sống.