trung tâm lịch sử

  • Trung tâm lịch sử Vilnius Trung tâm lịch sử Vilnius
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Trung tâm lịch Vilnius của Litva là Di sản văn hóa thế giới năm 1994.
  • Trung tâm lịch sử thành phố Saint Petersburg Trung tâm lịch sử thành phố Saint Petersburg
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Trung tâm lịch sử thành phố Saint Petersburg là Di sản văn hóa thế giới năm 1990.