vành đai tiểu hành tinh

  • Vành đai tiểu hành tinh là gì? Vành đai tiểu hành tinh là gì?
    Tập hợp các tiểu hành tinh tạo thành vành đai các tiểu hành tinh. Vành đai chính có hàng nghìn các tiểu hành tinh lớn hơn 1 km, và hàng triệu các vật thể bé như bụi.