xương cốt

  • Tìm thấy di cốt nghi của Mona Lisa! Tìm thấy di cốt nghi của Mona Lisa!
    Các nhà khảo cổ học của Ý đã tìm thấy hộp sọ và xương cốt của người phụ nữ được nghi ngờ có thể chính là người phụ nữ trong bức tranh kiệt tác Mona Lisa của Leonardo da Vinci.