xiao-Hua Zhang

  • Con người có thể tạo ra sóng hấp dẫn Con người có thể tạo ra sóng hấp dẫn
    Đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (LIGO) công bố khám phá khoa học vĩ đại nhất của năm 2016. Đó chính là việc con người đã có thể tạo ra sóng hấp dẫn.