xiao-Hua Zhang

  • Đồng hồ vĩnh cửu dành cho "ngày tận thế" Đồng hồ vĩnh cửu dành cho "ngày tận thế"
    Ý tưởng chế tạo đồng hồ có khả năng hoạt động sau thời điểm vũ trụ diệt vong có thể trở thành hiện thực nhờ sáng kiến của các nhà khoa học quốc tế. Về mặt lý thuyết, tinh thể không-thời gian là một loại tinh thể 4 chiều có cấu trúc tuần hoàn trong cả không gian lẫn thời gian.