dấu ấn của quỷ Sa-tăng

  • Giải bí ẩn con số 666 của quỷ Sa-tăng Giải bí ẩn con số 666 của quỷ Sa-tăng
    Hôm nay 06/06/2016, một ngày có tới 3 con số 6 nhưng đối với người phương Tây họ sợ con số 666. Họ cho rằng đó là dấu ấn kinh khủng của quỷ Sa-tăng. Vì sao vậy?