Nai giả chết lừa linh cẩu và báo đốm

  •  
  • 1.680

Chú nai thông minh giả chết để thoát khỏi hai kẻ ăn thịt mình là báo và linh cẩu. Sau khi không còn ở trong vòng nguy hiểm, chú nai đã bật dậy và chạy thoát khỏi hai kẻ ăn thịt.

>> Video: Sư tử cái bị đàn linh cẩu tấn công dữ dội

Nai thoát khỏi hai kẻ ăn thịt ngoại mục

Theo Youtube
  • 1.680

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook