ý tưởng công nghệ

  • 10 ý tưởng công nghệ xanh táo bạo 10 ý tưởng công nghệ xanh táo bạo
    Biến đổi khí hậu, bế tắc giao thông, khủng hoảng đói nghèo: vấn đề đặt ra trong thế kỷ này có lẽ là làm thế nào để bảo đảm sự sống còn của nhân loại.