Bàn tay robot Bebionic3

  • Video: Bàn tay robot Bebionic3 Video: Bàn tay robot Bebionic3
    Bebionic3 đã được nghiên cứu trong nhiều năm trở lại đây, và bàn tay của ông Nigel Ackland là phiên bản thứ ba, cũng là phiên bản mới nhất của dự án này.
  • Sự khác nhau giữa những người dùng bán cầu não trái và phải Sự khác nhau giữa những người dùng bán cầu não trái và phải
    Bộ não của chúng ta được chia làm hai bán cầu, mỗi bên thực hiện các chức năng khác nhau. Và việc sử dụng nhiều bán cầu não phải hay trái nhiều hơn sẽ quyết định những kỹ năng và sở thích của chúng ta.