Bộ kimono

  • Những đồ vật bị nguyền rủa Những đồ vật bị nguyền rủa
    Có những đồ vật sở hữu thì tốt nhưng cũng có nhiều cái mang lại họa sát thân cho chính chủ sở hữu. Dưới đây là những đồ vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới