Catherine Lebel

  • Não người vẫn phát triển khi trưởng thành? Não người vẫn phát triển khi trưởng thành?
    Bộ não con người không ngừng phát triển ở tuổi vị thành niên, nhưng việc nó vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt cho dù con người bước vào độ tuổi 20 thì không phải ai cũng biết. Đây là kết quả được rút ra từ một cuộc nghiên cứu gần đây của Đại học Alberta, Canada.