an ninh quốc phòng

  • Mẫu hình mới về nhà máy điện mặt trời Mẫu hình mới về nhà máy điện mặt trời
    Sử dụng năng lượng mặt trời thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống là một chiến lược lớn và lâu dài, có ý nghĩa về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng và phát triển đất nước.