linh cẩu cướp thức ăn của sư tử

  • Video: Xem sư tử nổi giận giết linh cẩu Video: Xem sư tử nổi giận giết linh cẩu
    Linh cẩu vốn là loài thường đi cướp thức ăn của hổ báo, thậm chí là cả sư tử vì chúng thường đi theo đàn. Nhưng trong trường hợp này, một con linh cẩu đã phải trả giá vì nó khiến chúa sơn lâm nổi giận.