nơ ron thần kinh

  • Mở khóa máy tính bằng sóng não Mở khóa máy tính bằng sóng não
    Những thiết bị được kích hoạt bằng ý nghĩ có thể sẽ không còn là chuyện viễn tưởng trong tương lai. Mới đây, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã chế tạo thành công một hệ thống cho phép người dùng mở khóa máy tính bằng ý nghĩ, với độ chính xác đến 94%.