tính cách

  • Sinh đôi: Nên vui hay nên buồn? Sinh đôi: Nên vui hay nên buồn?
    Có nhiều huyền thoại về sức khoẻ, tính cách, hành vi của những trẻ sinh đôi. Các nhà y học và tâm lý học giải thích như thế nào về những huyền thoại này?