Sổ tay PC

  • Cách phục hồi tập tin lỡ xóa trong Windows 10 Cách phục hồi tập tin lỡ xóa trong Windows 10
    Bạn có thể xóa các tập tin không còn sử dụng trên máy tính của mình để tăng dung lượng trống, hay vì lý do riêng tư. Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp, bạn lỡ tay xóa nhầm một số tập tin quan trọng.