Sổ tay PC

  • Cách chia đôi màn hình trên Mac Cách chia đôi màn hình trên Mac
    Nếu thường xuyên sử dụng nhiều ứng dụng và cửa sổ cùng 1 lúc, bạn có thể cảm thấy khó chịu khi phải liên tục chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đó.