Video: Rắn chui vào hang chuột

  • 1.464

Sau khi đớp chuột trong hang, con rắn chờ chuột giãy chết rồi nuốt con mồi vào bụng.

Cập nhật: 21/02/2013 Theo VNE, youtube
  • 1.464

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook