Duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

  •  
  • 540

Ngày 6/12, Thủ tướng Chinh phủ ký Quyết định số 2204/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.


Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Đồng thời, chương trình này cũng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam; trong đó ưu tiên hỗ trợ sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu.

Mục tiêu của Chương trình là đáp ứng 70% yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ về nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; yêu cầu của các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu; yêu cầu của các phương về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ với các đặc thù của địa phương.

Chương trình cũng đáp ứng 50% yêu cầu về hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu tại các nước là thị trường chính và tiềm năng.

Nội dung của Chương trình gồm tuyên truyền và đào tạo sở hữu trí tuệ, hỗ trợ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ; thành lập và đưa vào hoạt động các tổ chức hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ xác lập, tổ chức, cá nhân khác của Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Chương trình cũng hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ; hỗ trợ khai thác thông tin khoa học-công nghệ và sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh.

Theo Vietnam+
  • 540

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook