Hợp tác Việt Nam - Hà Lan về đa dạng sinh học

  • 308

Ngày 14-3-2007, Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Văn Phòng đánh giá Môi trường Hà Lan tổ chức hội thảo hợp tác về Đa dạng sinh học, nghèo đói và Phát triển Bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2007-2008.

Hoạt động hợp tác này lồng ghép hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường với phát triển đa dạng sinh học trong kế hoạch hằng năm, 5 năm và dài hạn của cả nước, đồng thời xây dựng chỉ số đa dạng sinh học cấp quốc gia, cấp vùng và địa phương. (Ảnh: network.bestfriends.org)

Mục tiêu của hợp tác này nhằm tăng cường năng lực cho các bên liên quan trong việc thực hiện Định hướng chiến lược Phát triển Bền vững (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) chú trọng tới nghèo đói và Đa dạng sinh học. Đây là một chiến lược chung, một kế hoạch hành động để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình Nghị sự 21 xác định rõ hành động bảo vệ đa dạng sinh học là một trong số 19 lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Ông Tonnie Tekelenburg, đại diện Văn phòng đánh giá Môi trường Hà Lan cho biết: "Hoạt động hợp tác Việt Nam -Hà Lan lần này sẽ đẩy mạnh hơn việc thực hiện nhiều chương trình đa dạng sinh học cả vùng đất liền và biển cũng như các dự án hợp tác quốc tế khác về bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển đa dạng sinh học ở Việt Nam".

TRÀ MY

Theo Nhân dân
  • 308

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook