ăn thịt người

  • Có hay không cây ăn thịt người? Có hay không cây ăn thịt người?
    Có một vài loại cây lấy khoáng chất bằng cách trở thành cây ăn thịt - carnivorous plant. Theo tiếng Latinh carnivorous nghĩa là meat-eating (ăn thịt). Chúng không lấy khoáng chất từ đất mà bằng cách bẫy và ăn thịt động vật.
  • Thảm họa "ăn thịt người" trên con tàu đắm Mignonette Thảm họa "ăn thịt người" trên con tàu đắm Mignonette
    Vụ án đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm: khi đứng trước cái chết, bạn có sẵn sàng hi sinh một người để cứu sống mình và những người còn lại?