Robot ngôi sao Baxter

  • Triết học cho robot Triết học cho robot
    Công nghệ robot điều khiển đang làm thay đổi hoàn toàn mọi mặt đời sống. Nhưng liệu có giới hạn nào cho những cỗ máy thông minh?