khoa học vật lý

  • Một vài sai lầm của khoa học Một vài sai lầm của khoa học
    Các bạn đều biết, ngày nay nền khoa học vật lý và thiên văn đang cần có những bước phát triển mới thì trước tiên nhất định phải có những định nghĩa thật chính xác về các khái niệm. Sau đây là đôi điều về "không gian".