robot mô phỏng động vật

  • Robot chế tạo từ công nghệ in 3D Robot chế tạo từ công nghệ in 3D
    Phòng Nghiên cứu mô phỏng sinh học đang phát triển một robot mang tên STAR (Sprawl Tuned Autonomous Robot) có khả năng gập thân theo nhiều góc độ khác nhau, dựa theo khả năng di chuyển cơ thể của loài vật.