tượng điêu khắc

  • Chùa hang Ajanta - Ấn Độ Chùa hang Ajanta - Ấn Độ
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Chùa hang Ajanta của Ấn Độ là Di sản văn hóa thế giới năm 1983.