Từ 1 đến 100, số nào phổ biến nhất? Số nào ít phổ biến nhất?

  •  
  • 1.499

OEIS là Bách khoa toàn thư trực tuyến về chuỗi số nguyên chứa hàng trăm nghìn dãy số tự nhiên như số nguyên tố, lũy thừa của 2, số Carmichael, hệ số nhị thức trung tâm và số nhóm hữu hạn của một thứ tự nhất định.

Do đó, nó có thể đưa ra một ước tính hợp lý về mức độ "phổ biến" của một số, trong ngữ cảnh toán học (thay vì, giả sử như một số địa chỉ nhà riêng). Số 1 xuất hiện trong gần như là tất cả chuỗi (chính xác 336.423 chuỗi). Số 2 nằm trong 311.529 chuỗi và 3, 4 và 5 đều nằm trong hơn 200.000 chuỗi. Đó là những con số chung.

Mặt khác, số 94 xuất hiện chỉ trong 14.305 dãy, đây là số thấp nhất cho bất kỳ số nào từ 1 đến 100. Á quân gần nhất: 95 với 14.454, số 93 với 14.656 và số 98 với 14.712.

Ngược lại, 96 = 25 × 3 phổ biến hơn các đồng nghiệp lân cận, với 19.993 lần xuất hiện. Số nguyên tố 97 cũng mang lại hiệu suất mạnh mẽ với 18.762. Con số 100, có quan hệ chặt chẽ với hệ thập phân của chúng ta, cao nhất ở "tầng bình lưu" với 49.930 dãy gắn với nó, nhiều hơn bất kỳ số nào khác lớn hơn 40.

Dưới đây là biểu đồ về sự phân bố:

Biểu đồ về sự phân bố

Cập nhật: 13/11/2020 Theo VnReview
  • 1.499

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook