Video: Đoàn kết là sức mạnh

  •   2,52
  • 1.556

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", cùng đoàn kết, hợp lực lại với nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.

 

Theo Youtube
  • 2,52
  • 1.556

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook