Video: Lỗi lầm và sự biết ơn

  • 806

Những điều viết lên cát sẽ nhanh chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai xóa được những điều tốt đẹp ghi trên đá.

Xem video:

Cập nhật: 07/01/2012 Theo Youtube
  • 806

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook