Video: Người "lai" ngựa

  • 34
  • 6.184

Trong thí nghiệm có tên May the horse live in me (Cầu cho ngựa sống trong người tôi), Marion Laval Jeantet, được tiêm máu ngựa vào người khiến cô trở thành “quái nhân”.

>>> Người "lai" ngựa

Cập nhật: 12/08/2011 Theo Youtube
  • 34
  • 6.184

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook