Video: Người "lai" ngựa

  • 34
  • 6.267

Trong thí nghiệm có tên May the horse live in me (Cầu cho ngựa sống trong người tôi), Marion Laval Jeantet, được tiêm máu ngựa vào người khiến cô trở thành “quái nhân”.

>>> Người "lai" ngựa

Theo Youtube
  • 34
  • 6.267

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook