45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 3)

  •   4,110
  • 32.686

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới.

Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1653 - 1853

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1653

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1658

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1679

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1693

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1708

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1732

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1739

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1755

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1757

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1771

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1773

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1774

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10

Năm 1788

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1802

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1832

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1835

Cập nhật: 31/12/2018 Theo Ohay TV
  • 4,110
  • 32.686