45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 2)

  •   48
  • 19.353

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới. Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1154 - 1611

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1154

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1225

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1306

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1400

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1402

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1407

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10

Năm 1418

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1425

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10

Năm 1428

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1471

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1479

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1540

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10

Năm 1554

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1569

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1611

Cập nhật: 31/12/2018 Theo Ohay TV
  • 48
  • 19.353